Podmienky

Zhromažďovanie a použitie osobných údajov:
Zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a plnenie dohodnutých záväzkov.

Vaše osobné údaje budeme používať iba na jasne definované účely, ktoré vám budú vopred oznámené.
Nebudeme používať vaše osobné údaje na žiadne iné účely, pokiaľ nemáme váš výslovný súhlas.

Súhlas a odvolanie súhlasu:
Pred zhromažďovaním vašich osobných údajov od vás požiadame o váš súhlas.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred odvolaním súhlasu.

Bezpečnosť a ochrana údajov:
Zabezpečujeme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, krádežou alebo neoprávneným použitím.
Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie stanovených účelov alebo v súlade s právnymi predpismi.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami:
Nebudeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, pokiaľ nemáme váš súhlas alebo ak nie sme povinní to urobiť zákonom.
Ak zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami, vyžadujeme od nich, aby dodržiavali rovnakú úroveň ochrany údajov.

Práva dotknutej osoby:
Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, opravu chybných údajov, výmaz údajov alebo obmedzenie ich spracovania.
Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať.

Cookies a sledovacie technológie:
Na našej internetovej